ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ 2 ประเมินอาจารย์ผู้สอนภาคการศึกษาที่ 2/2559 ทั้ง 4 พื้นที(ด่วนที่สุด)
ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. - 9 เม.ย.. 2560
หมายเหตุ
1. หากนักศึกษาไม่เข้าไปประเมินอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาจะไม่สามารถดูผลการศึกษาของภาคการศึกษาปัจจุบันได้
2. นักศึกษาจะต้องประเมินอาจารย์ผู้สอนทุกท่านที่มีชื่อในรายวิชานั้น (หากประเมินอาจารย์ไม่ครบทุกท่านระบบประเมินจะขึ้นว่าท่านยังไม่ประเมิน)
3. หากนักศึกษาไม่เข้าไปประเมินอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ในภาคการศึกษาต่อไปได้
4. นักศึกษาที่ออก สหกิจศึกษาและการฝึกงาน ไม่ต้องประเมินอาจารย์ผู้สอน
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนและประมวผล   วันที่ประกาศ   14 กุมภาพันธ์ 2560
 2.ประกาศ :: นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2559
(เฉพาะพื้นที่ศาลายา)
(ด่วนที่สุด)
*** นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ /คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ / คณะบริหารธุรกิจ

::::::::ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2559 สามารถตรวจสอบรายชื่อ
ตามที่ติดประกาศหน้าห้องทะเบียน (พื้นที่ศาลายา) และดำเนินการขอรับเอกสาร
แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา เริ่มรับเอกสารได้ตั้งแต่วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560

หมายเหตุ *** กำหนดวันส่งคืนเอกสารขอสำเร็จการศึกษาให้นักศึกษาดำเนินการ
ส่งก่อนวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 *****


ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวล   วันที่ประกาศ   2 กุมภาพันธ์ 2560
 3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบรับตรง)
(ด่วนที่สุด)
ผู้ที่มีสิทธิ์สอบข้อเขียน กรุณาอ่านประกาศแนบท้ายตามพื้นที่ที่สมัครไว้
เพื่อรับทราบวันเวลาสอบ ห้องสอบ การแต่งกาย และรายละเอียดต่าง ๆ ให้เรียบร้อย
ได้ที่ http://grade.rmutr.ac.th/
ประกาศโดย   งานรับสมัคร   วันที่ประกาศ   31 มกราคม 2560
 4.ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
(รอบรับตรง) ฉบับแก้ไข
(ด่วนที่สุด)
ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงวันสอบข้อเขียน
จากเดิมสอบวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 และวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
เปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 และวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560
สามารถดูกำหนดการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์ http://grade.rmutr.ac.th/ แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2560
ประกาศโดย   งานรับสมัคร   วันที่ประกาศ   19 มกราคม 2560
 5.กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
ครั้งที่ 30
(ด่วนที่สุด)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 สามารถดูกำหนดการ
ฝึกซ้อมได้ที่ http://grade.rmutr.ac.th/
และตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
พร้อมรายละเอียดอื่นๆ ได้ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560
ประกาศโดย   งานรับปริญญา   วันที่ประกาศ   28 ธันวาคม 2559
 6.ระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
(รอบรับตรง) ฉบับแก้ไข
(ด่วนที่สุด)
ผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ กรุณาอ่านรายละเอียดการสมัครให้ครบถ้วน
เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของผู้สมัครสอบ
ผู้ที่สนใจสมัครสอบในแต่ละพื้นที่ สามารถดูข้อมูลและรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์
http://grade.rmutr.ac.th
แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2560
ประกาศโดย   งานรับสมัคร   วันที่ประกาศ   17 ธันวาคม 2559
 7.ประกาศ วันเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 พื้นที่ศาลายา(ด่วนที่สุด)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
เริ่มเรียนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 เมษายน ถึง วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560
เวลาเรียน 9:00 – 16.00 น. วิชาภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
เริ่มเรียนตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 18 – 28 พฤษภาคม 2560
เวลาเรียน 9:00 – 16.00 น. วิชาภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร์
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   6 ธันวาคม 2559
 8.ประกาศวิทยาลัยเพาะช่าง เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ฉบับแก้ไข Click here!!
-
ประกาศโดย   Pohchang Registrar   วันที่ประกาศ   29 พฤศจิกายน 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนการศึกษา