ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
(รอบรับตรง) ฉบับแก้ไข
(ด่วนที่สุด)
ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงวันสอบข้อเขียน
จากเดิมสอบวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 และวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
เปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 และวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560
สามารถดูกำหนดการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์ http://grade.rmutr.ac.th/ แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2560
ประกาศโดย   งานรับสมัคร   วันที่ประกาศ   19 มกราคม 2560
 2.กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
ครั้งที่ 30
(ด่วนที่สุด)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 สามารถดูกำหนดการ
ฝึกซ้อมได้ที่ http://grade.rmutr.ac.th/
และตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
พร้อมรายละเอียดอื่นๆ ได้ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560
ประกาศโดย   งานรับปริญญา   วันที่ประกาศ   28 ธันวาคม 2559
 3.ระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
(รอบรับตรง) ฉบับแก้ไข
(ด่วนที่สุด)
ผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ กรุณาอ่านรายละเอียดการสมัครให้ครบถ้วน
เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของผู้สมัครสอบ
ผู้ที่สนใจสมัครสอบในแต่ละพื้นที่ สามารถดูข้อมูลและรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์
http://grade.rmutr.ac.th
แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2560
ประกาศโดย   งานรับสมัคร   วันที่ประกาศ   17 ธันวาคม 2559
 4.ประกาศนักศึกษาที่ไม่ได้ประเมินอาจารย์ ภาคการศึกษาที 1/2559 จะต้องดำเนินการดังนี้(ด่วนที่สุด)
(เฉพาะพื้นที่ศาลายา )
1. ระบบจะเปิดให้นักศึกษาเข้าประเมินอาจารย์ ได้ตั้งแต่วันที่ 3-8 มกราคม 2560
2. เมื่อนักศึกษาประเมินอาจารย์เรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถดูผลการศึกษา1/2559
และลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาที่ 2/2559 ได้
3. สำหรับนักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียน (เพิ่มรายวิชา) ให้นักศึกษาไปติดต่อที่คณะฯ
ขอสำรองที่นั่งไว้ก่อนเพื่อรอการลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม ถึง 2 มกราคม 2560
4. หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด นักศึกษาจะต้องดำเนินการรักษาสภาพ
ภาคการศึกษา 2/2559
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   16 ธันวาคม 2559
 5.ประกาศ วันเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 พื้นที่ศาลายา(ด่วนที่สุด)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
เริ่มเรียนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 เมษายน ถึง วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560
เวลาเรียน 9:00 – 16.00 น. วิชาภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
เริ่มเรียนตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 18 – 28 พฤษภาคม 2560
เวลาเรียน 9:00 – 16.00 น. วิชาภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร์
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   6 ธันวาคม 2559
 6.ประกาศวิทยาลัยเพาะช่าง เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ฉบับแก้ไข Click here!!
-
ประกาศโดย   Pohchang Registrar   วันที่ประกาศ   29 พฤศจิกายน 2559
 7.วิทยาลัยเพาะช่าง
อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่างสามารถเข้าไปตรวจสอบข่าวการศึกษาได้ที่ www.pohchang.rmutr.ac.th/register
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 กันยายน 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนการศึกษา