ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ :: นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 1/2558 พื้นที่ศาลายา (รอบแรก)(ด่วนที่สุด)
นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ /
คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา ที่สำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2558
สามารถขอรับเอกสารใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์(TRANSCRIPT)
และดำเนินการยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตพร้อมกับชำระเงิน 1,200 บาท
ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2559 ถึง วันที 29 เมษายน 2559
******ในวันและเวลาราชการเท่านั้น*****
ประกาศโดย   งานทะเบียน พื้นที่ศาลายา   วันที่ประกาศ   8 กุมภาพันธ์ 2559
 2.ระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบรับตรง)
(ด่วนที่สุด)
กรุณาดูข้อมูลและรายละเอียด คณะ/ สาขาวิชาที่ต้องการสมัครสอบ
เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครสอบได้ที่ http://grade.rmutr.ac.th
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   30 ธันวาคม 2558
 3.ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
(รอบโควตาเพิ่มเติมและรอบรับตรง)
(ด่วนที่สุด)
สามารถดูกำหนดการคัดเลือกได้ที่
http://grade.rmutr.ac.th
ประกาศโดย   งานรับสมัคร   วันที่ประกาศ   25 พฤศจิกายน 2558
 4.Download เอกสารใบรายชื่อนักศึกษา วิทยาเขตวังไกลกังวล ประจำปีการศึกษา 2558 (ทุกชั้นปี)
ใบรายชื่อนักศึกษาวิทยาเขตวังไกลกังวล (ทุกชั้นปี)
ประกาศโดย   เจ้าหน้าที่งานทะเบียน วังไกลกังวล   วันที่ประกาศ   10 กรกฏาคม 2558
 5.ประกาศผลสอบเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2
วิทยาเขตวังไกลกังวล
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   12 มกราคม 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนการศึกษา