ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2559 พื้นที่ศาลายา
(ด่วนที่สุด)
การเรียนเพิ่มพูนความรู้ฯของพื้นที่ศาลายา จัดกลุ่มเรียนแบบผสมทั้ง 3 คณะเรียนรวมกัน 1. กลุ่ม 1-14 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ เริ่มวันที่ 30 พ.ค.-10 มิ.ย. 2559
2. กลุ่ม 15-20 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ เริ่มวันที่ 13 -24 มิ.ย. 2559
3. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล กลุ่ม 21 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ
เริ่มวันที่ 13 -24 มิ.ย. 2559 วิชากลศาสตร์ เริ่มวันที่ 11-15 ก.ค. 2559
4. กลุ่ม 1-5 วิชาวาดเส้น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
เริ่มวันที่ 5 - 10 ก.ค.. 2559
หมายเหตุ สาขาที่ไม่ต้องเรียนวิชาวาดเส้น สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้างและ
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-441-6000 ต่อ 2301, 2310
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   4 พฤษภาคม 2559
 2.กำหนดการเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2559 (วิทยาเขตวังไกลกังวล)
(ด่วนที่สุด)
1. คณะบริหารธุรกิจ
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วันที่ 13 - 24 มิ.ย. 2559
2. คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วันที่ 30 พ.ค. - 10 มิ.ย. 2559
3. คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วันที่ 30 พ.ค. - 10 มิ.ย. 2559 และ
วิชาภาษาไทย วันที่ 13 - 24 มิ.ย. 2559
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วันที่ 30 พ.ค. - 10 มิ.ย. 2559 และ
วิชากลศาสตร์ วันที่ 13 - 24 มิ.ย. 2559
(งานทะเบียนนักศึกษา เบอร์โทรศัพท์ 032-618518-9)
ประกาศโดย   kobchai   วันที่ประกาศ   29 เมษายน 2559
 3.ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
(รอบเพิ่มเติม)
(ด่วนที่สุด)
สามารถดูกำหนดการสมัครสอบคัดเลือก คณะและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครได้ที่
http://grade.rmutr.ac.th
ประกาศโดย   งานรับสมัคร   วันที่ประกาศ   11 เมษายน 2559
 4.กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 สามารถติดตามดูกำหนดการต่างๆ ได้ที่
http://grade.rmutr.ac.th
ประกาศโดย   งานรับปริญญา   วันที่ประกาศ   11 มีนาคม 2559
 5.ตารางเรียนปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเพาะช่าง
-
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2559
 6.แจ้งรายละเอียดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรและรับจริง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
รายนามผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ประกาศโดย   Poh-Chang Registrar   วันที่ประกาศ   30 มีนาคม 2559
 7.ประกาศงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วิทยาลัยเพาะช่าง
นักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่างสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานทะเบียนได้ที่ www.pohchang.rmutr.ac.th/register
ประกาศโดย   Poh-Chang Registrar   วันที่ประกาศ   26 กุมภาพันธ์ 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนการศึกษา