ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ล่าสุด (รอบรับตรง รอบเพิ่มเติม รอบ สกอ.) พื้นที่วังไกลกังวล(ด่วนที่สุด)

เรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา
22 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2557 วิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์
หมายเหตุ สาขาวิชาการโรงแรม, การท่องเที่ยว, ภาษาอังกฤษธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม เรียนที่ พื้นที่ เขต 3 สาขาอื่นๆ เรียนที่ พื้นที่ เขต 4 ติดต่อสอบถามรายละเอียด งานทะเบียนนักศึกษา 032-618518
(กำหนดการกิจกรรม เฟรชชี่ และปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ทุกคณะ)
1-8 สิงหาคม 2557 รายงานตัวที่คณะเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเฟรชชี่
13-16 สิงหาคม 2557 เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
หมายเหตุ ติดต่อสอบถามรายละเอียด ฝ่ายกิจการนักศึกษา 032-618500 ต่อ 4066 เงินกู้ กยศ. ติดต่อ 032-618500 ต่อ 4029
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   18 กรกฏาคม 2557
 2.ประกาศตารางเรียนเพิ่มพูนความรู้นักศึกษาใหม่และเก่า พื้นที่ศาลายา
click
(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาใหม่และเก่า พื้นที่ศาลายา สามารถ click ที่ http://grade.rmutr.ac.th
เพื่อตรวจสอบตารางเรียนเพิ่มพูนความรู้ได้อีกช่องทาง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
คณะบริหารธุรกิจ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   25 มิถุนายน 2557
 3.ประกาศ :: นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ พื้นที่ศาลายา ที่สำเร็จการศึกษา 3/2556 (ภาคฤดูร้อน)(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ พื้นที่ศายาลา ที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2556 (ภาคฤดูร้อน) สามารถขอรับเอกสารใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (TRANSCRIPT) และดำเนินการยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตพร้อมกับชำระเงิน 1,200 บาท ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   11 มิถุนายน 2557
 4.วันเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ นักศึกษาใหม่ ปี 2557 สาขาวิชาเครื่องกล(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาสาขาวิชาเครื่องกล รอบโควตา รอบรับตรง รอบรับตรงพิเศษ รอบสกอ นักศึกษาจะเรียนปรับพื้นฐาน ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. 57 - 15 ส.ค 57 โดยจะเรียนวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ กลศาสสตร์ (เฉพาะสาขาวิขาเครื่องกลที่มีการจัดการเรียนปรับพื้นฐานพร้อมกันทั้ง 3 รอบเท่านั้น)
ประกาศโดย   นางสาวพัฒน์นรี มะกรวัฒนะ   วันที่ประกาศ   19 พฤษภาคม 2557
 5.รายชื่อนักศึกษาทั้งหมด วิทยาเขตวังไกลกังวล(ด่วนมาก)
สำหรับนักศึกษา-อาจารย์ หรือบุคลากรที่ต้องการรายชื่อนักศึกษานะครับ สามารถโหลดได้จากลิงค์นี้นะครับ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 กรกฏาคม 2557
 6.ประกาศ เรื่องตารางเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเพาะช่าง
นักศึกษาใหม่วิทยาลัยเพาะช่าง สามารถเข้าตรวจสอบตารางเรียนปรับพื้นฐานได้ที่ www.rmutr.ac.th หรือ www.pohchang.rmutr.ac.th
ประกาศโดย   Anawat Choo   วันที่ประกาศ   20 มิถุนายน 2557
 7.ประกาศนักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่างที่จบการศึกษา รอบ 21 เมษายน 2557 และรอบ 29 พฤษภาคม 2557
ให้นักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่างที่จบการศึกษา รอบ 21 เมษยน 2557 และรอบ 29 พฤษภาคม 2557 มารับ ใบแสดงผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ ตั้งแต่ วันที่ 5 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป...
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   5 มิถุนายน 2557
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนการศึกษา