ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบโควตา)(ด่วนที่สุด)
๑.ปฏิทินการสอบสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๒.ประกาศเกณฑ์การสมัครโควตาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๓.ระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ผู้สมัครสอบ Online รอบโควตา กรุณาอ่านรายละเอียดการสมัครสอบตั้งแต่ข้อ ๑ - ๓
เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการสมัครสอบ
ประกาศโดย   งานรับสมัคร   วันที่ประกาศ   22 กันยายน 2557
 2.รายนามบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2556
(ด่วนมาก)
๑. วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์
๒. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
๓. คณะบริหารธุรกิจ
๔. คณะวิศวกรรมศาสตร์
๕. คณะศิลปศาสตร์
๖. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
๗. คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
๘. คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
๙. วิทยาลัยเพาะช่าง
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   6 พฤศจิกายน 2557
 3.กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖(ด่วน)
๑. กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
(แก้ไขล่าสุด ๑๔ ส.ค. ๒๕๕๗)

๒. ประกาศการกำหนดการและแต่งกายบัณฑิต (แก้ไขล่าสุด ๑๙ ส.ค. ๒๕๕๗)
๓. สถิติผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐ - ๒๕๕๖
(แก้ไขล่าสุด ๑๔ ส.ค. ๒๕๕๗)

๔. สถิติผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ (แก้ไขล่าสุด ๑๙ ส.ค. ๒๕๕๗)
๕. รายนามผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียตินิยม อันดับ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด ๒๔ ก.ย. ๒๕๕๗)
๖. รายนามผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียตินิยม อันดับ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด ๒๔ ก.ย. ๒๕๕๗)
๗. รายนามผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับเหรียญเกียตินิยม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
(ข้อมูลล่าสุด ๒๔ ก.ย. ๒๕๕๗)

๘. แผนที่การเดินทางในการฝึกซ้อมรวมบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
(ข้อมูลล่าสุด ๒๔ ก.ย. ๒๕๕๗)

๙. แผนผังที่นั่งบัณฑิตในหอประชุม ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
(ข้อมูลล่าสุด ๒๔ ก.ย. ๒๕๕๗)

๑๐. แผนที่การเดินทางในการฝึกซ้อมใหญ่ และวันรับพระราชทานปริญญาบัตร
ณ มทร.ธัญบุรี (ข้อมูลล่าสุด ๒๔ ก.ย. ๒๕๕๗)

๑๑. แผนผังจุดรับรายงานตัวบัณฑิตและจุดเดินแถวบัณฑิต ณ มทร.ธัญบุรี
(ข้อมูลล่าสุด ๒๔ ก.ย. ๒๕๕๗)
ประกาศโดย   กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   8 สิงหาคม 2557
 4.สำหรับผู้สมัครสอบ Online วิทยาลัยเพาะช่าง
ให้ผู้สมัครสอบ Online วิทยาลัยเพาะช่างจัดส่งหลักฐานการสมัคร 1.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 2.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง หากเป็นหนังสือรับรองจะต้องระบุเกรดเฉลี่ย 5 ภาคเรียน 3.รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป(เขียนชื่อนามสกุลไว้หลังรูปทุกใบ) จัดส่งหลักฐานทั้งหมดมาที่ ฝ่ายงานทะเบียน วิทยาลัยเพาะช่าง เลขที่ 86 ถ.ตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กทม. 10200 ติดต่อขอรับระเบียบการสมัคร พร้อมแสดงใบเสร็จการชำระเงิน และรับบัตรสอบได้ตามที่อยู่ข้างต้น สอบถามข้อมูล โทร 02-623-8790-5 ต่อ 6102, 6110
ประกาศโดย   Anawat Choo   วันที่ประกาศ   22 ตุลาคม 2557
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนการศึกษา