ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 (รอบเพิ่มเติม)(ด่วนที่สุด)
ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 (รอบเพิ่มเติม)
สามารถดูกำหนดการรับสมัคร/คณะและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
และวุฒิที่รับเข้าศึกษาได้ในหัวข้อ ระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2558 ที่ http://grade.rmutr.ac.th
ประกาศโดย   งานรับสมัคร   วันที่ประกาศ   19 มีนาคม 2558
 2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2558 (รอบรับตรง)(ด่วนที่สุด)
สามารถดูประกาศรายชื่อ และประกาศแนบท้าย กำหนดการสอบสัมภาษณ์ได้ที่
http://grade.rmutr.ac.th
ประกาศโดย   งานรับสมัคร   วันที่ประกาศ   17 มีนาคม 2558
 3.ประกาศ :: นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ พื้นที่ศาลายา และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2557 สามารถตรวจสอบรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาได้ที่ห้องทะเบียน พื้นที่ศาลายา เพื่อรับเอกสารขอสำเร็จการศึกษาไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และเมื่อดำเนินการเสร็จให้นำเอกสารกลับมาส่งห้องทะเบียน พื้นที่ศาลายา ก่อนวันที่ 30 เมษายน 2558
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   10 มีนาคม 2558
 4.กำหนดการประกาศผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 และ 3/2557(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาสามารถดูกำหนดการได้ที่
http://grade.rmutr.ac.th
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   25 กุมภาพันธ์ 2558
 5.ระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบรับตรง)
(ด่วนที่สุด)
สำหรับผู้สมัคร online (รอบรับตรง) สามารถดูรายละเอียดการสอบคัดเลือกได้ที่
http://grade.rmutr.ac.th
ประกาศโดย   งานรับสมัคร   วันที่ประกาศ   30 ธันวาคม 2557
 6.ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558(ด่วนที่สุด)
สามารถดูกำหนดการสอบคัดเลือกได้ที่
http://grade.rmutr.ac.th
ประกาศโดย   งานรับสมัคร   วันที่ประกาศ   19 ธันวาคม 2557
 7.รหัสนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 (ศูนย์ราชบุรี) ภาคพิเศษ
วิทยาเขตวังไกลกังวล
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   6 มีนาคม 2558
 8.(วิทยาเขตวังไกลกังวล) ประกาศผลสอบเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1-2 ประจำปีการศึกษา 2557
ภาคปกติ และภาคพิเศษ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนการศึกษา