ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ ประเมินอาจารย์ผู้สอนภาคการศึกษาที่ 1/2559 ทั้ง 4 พื้นที(ด่วนที่สุด)
ตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค. - 27 พ.ย. 2559
หมายเหตุ
1. หากนักศึกษาไม่เข้าไปประเมินอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาจะไม่สามารถดูผลการศึกษาของภาคการศึกษาปัจจุบันได้
2. นักศึกษาจะต้องประเมินอาจารย์ผู้สอนทุกท่านที่มีชื่อในรายวิชานั้น (หากประเมินอาจารย์ไม่ครบทุกท่านระบบประเมินจะขึ้นว่าท่านยังไม่ประเมิน)
3. หากนักศึกษาไม่เข้าไปประเมินอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ในภาคการศึกษาต่อไปได้
4. นักศึกษาที่ออก สหกิจศึกษาและการฝึกงาน ไม่ต้องประเมินอาจารย์ผู้สอน
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนและประมวผล   วันที่ประกาศ   3 ตุลาคม 2559
 2.ระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
(รอบโควตา)
(ด่วนที่สุด)
กรุณาอ่านรายละเอียดการสมัครให้ครบถ้วน เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของผู้สมัครสอบ
http://grade.rmutr.ac.th
ประกาศโดย   งานรับสมัคร   วันที่ประกาศ   20 กันยายน 2559
 3.ประกาศ :: นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2559
(พื้นทีศาลายา)
นักศึกษา :: คณะวิศวกรรมศาสตร์ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ /
คณะบริหารธุรกิจ

::::::::: ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2559 สามารถตรวจสอบรายชื่อตามที่ติดประกาศหน้าห้องทะเบียน (พื้นที่ศาลายา) และดำเนินการขอรับเอกสารแบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2559
*****กำหนดวันส่งคืนเอกสารขอสำเร็จการศึกษาให้นักศึกษาดำเนินการให้แล้วเสร็จส่งก่อนวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559****
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   12 ตุลาคม 2559
 4.วิทยาลัยเพาะช่าง
อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่างสามารถเข้าไปตรวจสอบข่าวการศึกษาได้ที่ www.pohchang.rmutr.ac.th/register
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 กันยายน 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนการศึกษา