ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 20 มิ.ย. 2565 0:00 น.20 มิ.ย. 2565 0:00 น.
 • วันปิดภาคการศึกษา
 • 17 ต.ค. 2565 0:00 น.17 ต.ค. 2565 0:00 น.
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE
 • 13 มิ.ย. 2565 0:00 น.1 ก.ค. 2565 23:59 น.
 • นักศึกษาเก่าลงทะเบียน
 • 13 มิ.ย. 2565 0:00 น.1 ก.ค. 2565 23:59 น.
    -  วันที่ชำระเงิน13 มิ.ย. 2565 0:00 น.26 มิ.ย. 2565 16:30 น.
    -  วันชำระเงินผ่านธนาคาร13 มิ.ย. 2565 0:00 น.26 มิ.ย. 2565 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการลงทะเบียน26 มิ.ย. 2565 0:00 น.1 ก.ค. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา20 มิ.ย. 2565 0:00 น.20 ก.ค. 2565 16:30 น.
    -  ถอนชื่อนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียน และไม่ชำระเงินออกจากระบบ21 ก.ค. 2565 10:22 น.21 ก.ค. 2565 16:30 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม - ถอน - เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา - เปลี่ยนสถานะ
 • 20 มิ.ย. 2565 8:30 น.1 ก.ค. 2565 16:30 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา20 มิ.ย. 2565 8:30 น.1 ก.ค. 2565 16:30 น.
    -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W ) / เปลี่ยนสถานะวิชา4 ก.ค. 2565 8:30 น.9 ก.ย. 2565 16:30 น.
    -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา โดยได้รับอักษร "F" หรือ "U"12 ก.ย. 2565 8:30 น.7 ต.ค. 2565 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค15 ส.ค. 2565 8:30 น.21 ส.ค. 2565 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค10 ต.ค. 2565 8:30 น.16 ต.ค. 2565 16:30 น.
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
 • 20 ก.ย. 2565 0:00 น.9 ต.ค. 2565 23:59 น.
    -  คณาอาจารย์ส่งผลการศึกษาที่คณะ/วิทยาลัย17 ต.ค. 2565 8:30 น.26 ต.ค. 2565 16:30 น.
    -  คณะ/วิทยาลัย ส่งผลการศึกษาที่ทะเบียน27 ต.ค. 2565 8:30 น.27 ต.ค. 2565 16:30 น.
    -  วันประกาศผลการศึกษา/วันสำเร็จการศึกษา28 ต.ค. 2565 9:00 น.28 ต.ค. 2565 16:30 น.
    -  ยื่นขอแก้ไขรายวิชาที่ได้ระดับคะแนน "I"28 ต.ค. 2565 8:30 น.28 พ.ย. 2565 16:15 น.
    -  คณะ/วิทยาลัย ส่งผลการศึกษาที่ทะเบียน (รอบแก้ไข I)29 พ.ย. 2565 8:30 น.29 พ.ย. 2565 16:30 น.
    -  วันประกาศผลการศึกษา/วันสำเร็จการศึกษา (รอบแก้ไข I)30 พ.ย. 2565 9:00 น.30 พ.ย. 2565 16:30 น.
    -  ช่วงวันเทียบโอนรายวิชาภายนอก20 มิ.ย. 2565 11:27 น.31 ต.ค. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงวันเทียบโอนรายวิชาภายใน20 มิ.ย. 2565 11:27 น.30 ต.ค. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงวันพิมพ์ใบเสร็จออนไลน์13 มิ.ย. 2565 14:22 น.30 พ.ย. 2565 14:22 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนการศึกษา