ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ :: นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2558(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
ในภาคการศึกษาที่ 1/2558 สามารถตรวจสอบรายชื่อตามที่ติดประกาศหน้าห้องทะเบียน
พื้นที่ศาลายา และดำเนินการขอรับเอกสารแบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
กำหนดวันส่งเอกสารขอสำเร็จการศึกษาให้นักศึกษาดำเนินการส่งก่อนวันที่
11 ธันวาคม 2558
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   25 พฤศจิกายน 2558
 2.ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
(รอบโควตาเพิ่มเติมและรอบรับตรง)
(ด่วนที่สุด)
สามารถดูกำหนดการคัดเลือกได้ที่
http://grade.rmutr.ac.th
ประกาศโดย   งานรับสมัคร   วันที่ประกาศ   25 พฤศจิกายน 2558
 3.ประกาศ :: นักศึกษา ทั้ง 4 พื้นที่(ด่วนที่สุด)
ถึงระยะเวลาประเมินอาจารย์ผู้สอนภาคการศึกษา 1/2558 แล้ว ขอให้นักศึกษาทุกคนเข้าประเมินอาจารย์ตั้งแต่ วันที่ 2 พ.ย. - 4 ธ.ค. 58 เป็นต้นไป หมายเหตุ :: หากนักศึกษาคนใดที่ไม่ได้ประเมินอาจารย์ตามกำหนดระยะเวลานักศึกษาจะไม่สามารถดูผลการศึกษาและลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2558
ประกาศโดย   นางสาวพัฒน์นรี มะกรวัฒนะ   วันที่ประกาศ   2 พฤศจิกายน 2558
 4.ประกาศเกณฑ์การสมัครโควตาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบโควตาเพิ่มเติม)
(ด่วนมาก)
สามารถดูเกณฑ์การสมัครโควตาได้ที่
http://grade.rmutr.ac.th
ประกาศโดย   งานรับสมัคร   วันที่ประกาศ   25 พฤศจิกายน 2558
 5.Download เอกสารใบรายชื่อนักศึกษา วิทยาเขตวังไกลกังวล ประจำปีการศึกษา 2558 (ทุกชั้นปี)
ใบรายชื่อนักศึกษาวิทยาเขตวังไกลกังวล (ทุกชั้นปี)
ประกาศโดย   เจ้าหน้าที่งานทะเบียน วังไกลกังวล   วันที่ประกาศ   10 กรกฏาคม 2558
 6.NEW MSG
NEW MSG
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 ธันวาคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนการศึกษา